Skip to Main Content

Non-discrimination policies

Non-discrimination policy

As a recipient of federal financial assistance, CHI Living Communities does not exclude, deny benefits to, or otherwise discriminate against any person on the ground of race, color, national origin, disability, age, or sex in admission to, participation in, or receipt of the services and benefits under any of its programs and activities, and in staff and employee assignments to patients, whether carried out by CHI Living Communities directly or through a contractor or any other entity with which CHI Living Communities arranges to carry out its programs and activities. 

This statement is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (nondiscrimination on the basis of race, color, national origin), Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (nondiscrimination on the basis of disability), the Age Discrimination Act of 1975 (nondiscrimination on the basis of age), Section 1557 of the Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 (nondiscrimination on the basis of sex), and regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to these three statutes at Title 45 Code of Federal Regulations Parts 80, 84, and 91, (and state laws or corporate policies, etc.). 

非歧视政策

作为联邦资助项目的接受者 CHI Living Communities 不会因为种族、肤色、出生国籍、残疾、年龄或性别而排除、拒绝任何人在加入、参与和接受各种服务时应得的福利和待遇,以及在其任何计划及活动中和在向病人分配职员及员工中应得的福利和待遇,或以其他方式在这些服务、计划和活动中歧视他们,不管这些服务、计划和活动是由 CHI Living Communities 直接管理,或是通过合约商或由 CHI Living Communities 与任何其他实体一起管理。

此项声明是根据以下法案法规作出的:1964 年的“民权法案第 VI 章”(不因种族、肤色、出生国籍而歧视)、1973 年的“康复法案第 504 条款”(不因伤残而歧视)、1975 年的“年龄歧视法案”(不因年龄而歧视)、2010 年的“病人保护及可负担医疗法案”(不因性别而歧视),以及“美国健康与人类服务部”颁发的根据“美国联邦法规”第 45 章 80、84 和 90 部分这三个法令,(以及州法或公司政策)而制定的条例。

Política de no discriminación

Como beneficiario de asistencia financiera Federal, CHI Living Communities no excluye, niega beneficios o no discrimina a ninguna persona por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad o sexo en la admisión, participación en, o recepción de los servicios y beneficios bajo cualquiera de sus programas y actividades, y en las asignaciones de personal y empleados a los pacientes, ya sea efectuado por CHI Living Communities directamente o a través de un contratista o cualquier otra entidad con la cual CHI Living Communities organiza para llevar a cabo sus programas y actividades.

Esta declaración está de acuerdo con las provisiones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (no discriminación basándose en raza, color, origen nacional), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (no discriminación basada por discapacidad), La Ley de Discriminación por Edad de 1975 (no discriminación basada por edad), la Sección 1557 de la Ley de Protección al Paciente y Atención de Salud Asequible de 2010 (no discriminación basada por el sexo) y las regulaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos emitidos de conformidad con estos tres estatutos en el Título 45 del Código de Reglamentos Federales Partes 80, 84 y 91, (y las leyes estatales o políticas corporativas, etc.).

Chính sách không phân biệt đối xử

Là người nhận hỗ trợ tài chính Liên bang, CHI Living Communities không loại trừ, từ chối những lợi ích, hoặc phân biệt đối xử cách nào khác đối với bất kỳ người nào trên phương diện chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tuổi tác, hoặc quan hệ tình dục trong việc nhận vào, tham gia, hoặc nhận được các dịch vụ và lợi ích theo bất kỳ chương trình và hoạt động nào của mình, và trong việc phân công cán bộ và nhân viên cho bệnh nhân, cho dù do CHI Living Communities thực hiện trực tiếp hoặc thông qua một nhà thầu hoặc chủ thể nào khác mà CHI Living Communities thu xếp để thực hiện các chương trình và hoạt động của mình.

Tuyên bố này phù hợp với những nội dung tại Điều VI của Đạo Luật Quyền Dân Sự năm 1964 (không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia), Khoản 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 (không phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật), Đạo Luật Kỳ Thị Tuổi Tác năm 1975 (không phân biệt đối xử trên cơ sở tuổi tác), Khoản 1557 của Đạo Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và Khả Năng Chi Trả Chi Phí Chăm sóc năm 2010 (không phân biệt đối xử trên cơ sở quan hệ tình dục), và các quy định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ ban hành theo ba đạo luật này tại Tiêu đề 45 của Quy chế về các Quy định Liên bang tại các Phần 80, 84, và 91, (và các luật của tiểu bang hoặc các chính sách của công ty, v.v…).

We adhere to the Miami Valley Fair Housing Center guidelines.   “We do not discriminate based on ancestry, race, color, religion, sex, disability, familial status, national origin or military status.” 

Miami Valley Fair Housing Center  https://www.mvfairhousing.com/eho.php

Content band heading

In case of questions, please contact: 如果有任何问题,请联系: En caso de preguntas, por favor póngase en contacto con: Trong trường hợp có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Colorado

The Gardens at St. Elizabeth – Executive Director – 303.964.2000

Namasté Alzheimer Center – Administrator – 719.422.4248

Iowa

Bishop Drumm Retirement Center – Executive Director – 515.270.1100

Kentucky

Madonna Manor – Executive Director – 859.426.6400

TTY – 859.572.1299

North Dakota

Riverview – Executive Director – 701.237.4700

Ohio

Franciscan Care Center – Administrator – 419.882.6582

Providence Care Centers – Executive Director – 419.627.2273

St. Clare Commons – Executive Director – 419.931.0050

St. Leonard – Executive Director – 937.439.7121

Oregon

Linus Oakes – Executive Director – 541.677.4800

Wisconsin

Franciscan Villa – Executive Director – 414.570.5400